تعرفه

برای مانیتور کردن وب سایت ها , آدرس هایی که می خواهید مانیتور شود را وارد کنید.
سرور های مانیتورینگ, تعداد پورت های هر سرور را جمع آوری کرده تا بتواند مانیتورینگ را هدفمندتر فعال نمایند
هر پیامک برابر USD $0.20 هزینه دارد.

نماینده ی فروش
توجه : کارمندان هایپراسپین فقط با زبان انگلیسی پشتیبانی می دهند،ولی شما می توانید با ثبت نام در نمایندگی رسمی فارسی از پشتیبانی فارسی لذت ببرید