Frequently Asked Questions (FAQ)

3. Anu-ano ang iyong sistema o programa sa seguridad at paano ito makaka-apekto sa akin?

Minsan-minsan, nakakatanggap kami ng mga reklamo galing sa iilang panig ukol sa pagmamanman o pagmo-monitor ng kanilang mga website o server (gamit sa serbisyo namin) na wala sa kaalaman o pahitulot nila. Idinidiin namin na hindi tama ang pagmamanman ng website na hindi sa iyo. Dahil dito, pinapatupad namin ang iilang mga sistema sa seguridad na siyang magbibigay-babala at hahadlang sa aming mga users o kliente upang di maisagawa ang ganitong mga "unethical" o maling gawain.

Ayon sa clause 1 ng aming Kasunduan sa Serbisyo, hindi angkop na gamitin ang serbisyo namin para manmanan ang isang website o server na walang pahintulot sa nagmamay-ari nito. Ang ibig sabihin ng "owner" o may-ari ng website/server ay katauhang o entity kung saan nakatakda ang IP address o kung kanino naka-rehistro ang domain name o kung sino ang "administrator". Sa panahong hindi ikaw ang nagmamay-ari ngunit mayroon kang kasulatang nagbibigay pahintulot sa iyo galing sa nagmamay-ari, kailangan mong itago at ingatan ang mga dokyumentong ito at mangyaring ipakita ito sa amin sakaling makatanggap kami ng mga reklamo galing sa nagmamay-ari ng server/website.

Maaaring ikaw ang titingalaing may-ari kung:

  • You run the physical server (you are the administrator) or
  • You own the domain name or
  • Ikaw lang mag-isa ang gumagamit sa tinutukoy na IP address

Hindi kailangang magbigay-alam ka sa hosting provider o administrator, ngunit inirekomenda namin na gawin mo ito. Ito ay dahil sa maaaring mayroon silang "Intrusion Dectection Systems" (IDS) na nilagay na maaaring maling maituring ang aming "monitoring activity" bilang "intrusion" [o pagpasok na walang pahintulot] sa sistema nila. Base sa karanasan namin, naranasan naming makatagpo ng mga mga "IDSes" at napagkamalan ang aming regyular na ping activity bilang "port scanning"/.

Kung napag-alaman naming gumagawa ka ng pagmamanman ng walang pahintulot sa may-ari:

  • Isu-suspende namin ang iyong account
  • Ibubunyag namin ang iyong kompletong personal na impormasyon sa lehitimong nagmamay-ari
  • Ibubunyag namin ang iyong kompletong personal na impormasyon sa iyong ISP para ma-imbestiga
  • Ang lehitimong nagmamay-ari ay maaaring gumawa ng legal na aksyon laban sa iyo
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.