Frequently Asked Questions (FAQ)

15. Paano ko ipapakita sa website ko ang uptime statistics ng website/server ko?

Mangyari lamang po na mag-login kayo sa inyong account at pumunta sa "Report" -> "Pampublikong Report" at sundin ang lang mga pamamaraang nandoon.

Pwede kang gumawa ng link deretso sa URL ng pampublikong report o lumikha ng "invisible" iframe sa web page para isali ang pampublikong report.

Halimbawa:

<iframe src="your_public_report_url" scolling="no" align="center"
height="400" width="300" border="0" frameborder="0">
</iframe>
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.