Pagmamanman ng Website

24 x 7 x 365 Walang Humpay na Pagmanman ng Website

Maliban na lang kung isa kang robot, hindi posibleng palagi mong masubaybayan o ma-check ang iyong website o server para makita kung tumatakbo ba ito o hindi. Hayaan na lang na ang aming automated service na ang siyang gumawa ng mga ganitong nakakabagot na gawain at mag-relax ka na lang!

HTTP at HTTPS

Hinahayaan namin kayo na manmanan ang HTTP at HTTPs sa alin mang port.

GET & POST

Sumusuporta kami sa mga GET at POST method. Maaari mong itukoy ang eksaktong URL na manmanan, at maaari ring isali ang "query string" sa URL tulad ng http://yoursite.com/cart?productid=13. Ang POST method ay siyang tumutulong sa iyo na testingan ang mga form submission, na higit na nagagamit sa pag-testing ng mga shopping cart, contact form, login form, search function, atbp.

Authentication, Cookies, Redirections

We can monitor any page including those that require authentication and cookies. Our system also follows redirections so we will make sure the destination page is reachable

Page Content Check (Keyword Check)

You can specify optional keywords that must (or must not) appear on the page. This is very useful in making sure your page is returning the desired result. Suppose you have a shopping cart that shows computer products from a database, you can request our system to check for keywords such as "laptop", "printer" and "monitor". You will be notified if we can't find these keywords on the page. Likewise, you can specify keywords that must not appear, such as "an error occurred", "database error", "scripting error", "hacked" etc.

Standard na mga Katangian

  1. Email, SMS and mobile push notification
  2. Report sa uptime at performance
  3. Ipakita ang "Live Status Report" sa iyong website
  4. Send reboot request during downtime
  5. Mga lokasyon ng pagmamanman sa iba't ibang dako ng mundo
  6. Pag-iwas sa maling alarma
  7. Walang software na kailangang ma-install
  8. Tingnan ang mga detalye ng mga katangian
We are looking for a new translator to maintain the translation of this language. We will give you some free use of our service; you can either use the service yourself or resell to other people. This partnership is ideal if you plan to use or resell our service. Kindly note that we are NOT looking to hire a translator (ie. pay in cash). Please contact us if you are interested.