Bảng giá

Để giám sát các website, hãy nhập tổng số URL bạn muốn giám sát.
Để giám sát các server, bạn phải tính tổng số các port của một server muốn đưa vào giám sát.
Giá mỗi SMS USD $0.20

Reseller
Xin lưu ý: Đội ngũ Hyperspin chỉ có thể nói tiếng Anh mà không thể trao đổi với bạn bằng Tiếng Việt. Hãy đăng ký với đại lý chính thức Tiếng Việt để được hỗ trợ Tiếng Việt tốt hơn.